Ενημέρωση για ηλεκτρονικές εγγραφές σχολικού έτους 2022-23

Οι γονείς/κηδεμόνες των μαθητών/τριών Α΄Λυκείου και Β΄Λυκείου, αφού ενημερωθούν από την επιστολή του ΥΠΑΙΘ, να συμπληρώσουν την Υπεύθυνη Δήλωση που επισυνάπτεται.

Η Υπεύθυνη Δήλωση θα πρέπει να συμπληρωθεί και από τους δύο γονείς/κηδεμόνες και στη συνέχεια να επιστραφεί στη σχολική μονάδα με κάθε πρόσφορο τρόπο μέχρι 10/5/2022.