Υπεύθυνη δήλωση

Οι μαθητές/τριες της Α΄ και Β΄ Τάξης καλούνται να συμπληρώσουν την πιο κάτω υπεύθυνη δήλωση για τον προσανατολισμό και τη δεύτερη ξένη γλώσσα για το σχολικό έτος 2023-24 και να την προσκομίσουν υποχρεωτικά την Τετάρτη 8/2/2023 στο σχολείο.